FORGOT YOUR DETAILS?

Algemene Voorwaarden

 1. OMSCHRIJVINGEN 

Klant : (aspirant -) koper c.q. (aspirant -) opdrachtgever.
Leverancier : de (rechts -) persoon die de aanbieding uitbrengt, de opdracht accepteert, de diensten verricht en/of de bestelling uitlevert aan de klant.
Product : haarwerken, daaronder begrepen bestanddelen, materialen en hulpstoffen ten behoeve van haarwerken, ongeacht de daaraan gegeven vorm of benaming, alsmede de diensten die de leverancier levert met betrekking tot haarwerken.

 1. TOEPASSELIJKHEID 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties met betrekking tot de producten (daaronder begrepen aanbiedingen, prijsopgaven /offertes, orderbevestigingen, facturen en huur of lease overeenkomsten) tussen enerzijds de leverancier die deze voorwaarden hanteert, en anderzijds haar klanten, voor zover partijen hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk afwijken.

 1. AANBIEDING EN AANVAARDING 

Alle door de leverancier in aanbiedingen vermelde prijzen en voorwaarden zijn vrijblijvend en alle aanbiedingen vervallen automatisch na verloop van 30 dagen, tenzij door de leverancier uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Een overeenkomst tussen de leverancier en de klant wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer door de of op aangeven van de klant een opdrachtformulier is ingevuld en dit door beide partijen mondeling of schriftelijk is overeengekomen , dan wel indien er op het moment dat de leverancier een anderszins door de klant gegeven opdracht aan de klant bevestigt.
Zodra er een factuur voor de klant wordt gemaakt is er een overeenkomst gesloten.

 1. PRIJZEN 

Alle prijzen zijn inclusief B.T.W, tenzij anders vermeld. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren kunnen door de leverancier worden doorberekend, in welk geval de klant gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden.
In geval van prijsverhoging ten gevolge van kostprijsverhogende maatregelen van overheidswege, daaronder begrepen verhoging van B.T.W. percentage, zal de klant niet gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden.

 

 1. ANNULERING & RETOURNEREN 

Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op de levering van een haarwerk is zowel de klant als de leverancier gerechtigd de overeenkomst binnen 3 werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst en/of het verstrekken van de opdracht, schriftelijk te annuleren. De klant zal hetgeen hij reeds daarop betaald heeft, terug betaald krijgen, behoudens de door leverancier reeds gemaakte kosten.

Indien de klant de overeenkomst na 7 dagen, maar binnen 10 dagen na totstandkoming annuleert, is hij aan de leverancier een vast bedrag verschuldigd ten bedrage van de helft van het bedrag dat de klant bij volledige uitvoering van de overeenkomst verschuldigd zou zijn geweest, met een minimum van € 100,- of het volledige bedrag van de overeenkomst indien dit lager ligt dan € 100,-.
Annulering na 14 dagen na het verstrekken van de opdracht is niet mogelijk. De klant is dan gehouden tot betaling van de volledig overeengekomen prijs.

Online bestelde artikelen mogen binnen 14 dagen in een ongeschonden staat worden geretourneerd, dit geld niet voor maatwerk en/of haarwerken uit voorraad welke in opdracht op maat zijn gemaakt of in model zijn geknipt. De klant is zelf verantwoordelijk voor de verzendkosten en Hairlace4men brengt ten alle tijden de gemaakte kosten in rekening als verpakking en verzendkosten!.

 1. LEVERINGSTERMIJN ( IVM COVID19 LOPEN LEVERTIJDEN VAN MAATWERK UIT TOT WEL 6 MAANDEN )

Tenzij anders overeengekomen zijn leveringstermijnen streeftermijnen. De levertijd ( daaronder ook begrepen de tijd benodigd voor reparatie of vervanging) gaat in op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst en zal, behoudens afwijkende aanduidingen, ongeveer 10 weken bedragen.
Indien, ongeacht door welke omstandigheden, de levering niet of niet naar behoren binnen een termijn van 10 weken geschied zal de leverancier nogmaals een termijn van 10 weken gegund worden, om alsnog deugdelijk te leveren.
Na verloop van de verlengde leveringstermijn, als bedoeld in het vorige artikel, is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden echter zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

 1. BETALING 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient 100% van de overeengekomen prijs direct te worden voldaan. U ontvangt direct een bewijs van betaling.

 1. Klachten

De klant is verplicht de geleverde producten onmiddellijk bij aflevering te inspecteren. Kleine afwijkingen in kleur, haardichtheid of model zijn van ondergeschikt belang en kunnen geen aanleiding vormen tot niet-acceptatie of negatieve reclame.
Indien de klant producten middels de post heeft ontvangen dient deze binnen 24 uur te reclameren in geval het afwijkingen in het model, de kleur, de haardichtheid of de haarlengte van de producten betreft.
Met betrekking tot gebreken van technische aard of in geval van een andere wijzen van levering dient de klant zichtbare gebreken binnen een termijn van 10 dagen persoonlijk aan de leverancier te melden. Na afloop van genoemde termijn is reclameren niet meer mogelijk.
Onzichtbare gebreken, die de klant niet bij inspectie had kunnen ontdekken, dienen bij eventuele ontdekking door de klant, direct persoonlijk aan de leverancier gemeld te worden. Echter wanneer de klant dit aanwijsbaar achterwege laat vervalt ieder recht op reclameren.
Bij gegrond bevinding van de klacht zal de leverancier trachten de klacht te verhelpen en heeft de leverancier de keuze het product, na overleg met de klant, te repareren of te vervangen. Dit met inachtneming van de daarvoor geldende levertijden.

 1. GARANTIE 

De leverancier garandeert de deugdelijkheid van materialen en constructie van de producten gedurende 1 maand na aflevering. In geval van een gerechtvaardigd beroep op de garantie is de leverancier slechts gehouden tot kosteloze vervanging of herstel van het product of een onderdeel ervan. Dit met inachtneming van de daarvoor gebruikelijke levertijden aan de leverancier. De leverancier kan enkel geen garantie geven op het scheuren van materialen.
Iedere garantie vervalt bij gebruik van het product in strijd met de gebruiksvoorschriften die aan de klant bij het aangaan van de overeenkomst of de aflevering zijn verstrekt en/of vermeld, tenzij er geen enkel verband kan hebben bestaan tussen het geconstateerde gebrek en de wijze waarop het product is gebruikt en / of behandeld.

Klanten hebben alleen recht op garantie als ze gebruik maken van onze verzorgings- en onderhoudsproducten. Bij normaal gebruik van onze onderhouds- en verzorgingsproducten heeft de klant 2 maanden garantie op fabricagefouten.

 1. AANSPRAKELIJKHEID 

De leverancier is behoudens opzet, grove schuld of handelen in strijd met hetgeen op grond van behoorlijk vakmanschap verwacht mag worden niet aansprakelijk voor enige schade en/of allergische reacties ten gevolge van geleverde producten te lijden door de klant en/of derden.
De aansprakelijkheid van de leverancier blijft beperkt tot vervanging of reparatie van het product of terugbetaling van het door de klant reeds betaalde bedrag.

 1. OVERMACHT 

Onder overmacht wordt verstaan: de mogelijkheid dat door omstandigheden die niet aan de leverancier zijn toe te rekenen de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk wordt vertraagd.
In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de leverancier gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogte een periode gelijk aan de leveringstermijn op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

 

 1. GEHEIMHOUDING 

Het is de leverancier en de klant niet toegestaan aan derden mededelingen te doen omtrent hetgeen hem bekend is ten aanzien van de ander partij voor zover dat een vertrouwelijk karakter betreft, waaronder o.a. de door de leverancier gebruikte materialen en methoden. Dit behoudens informatieverstrekking in rechte of aan door beide partijen erkende geschillencommissie, alsmede aan de leverancier / fabrikant van de leverancier ten behoeve van de productie of reparatie.

 1. TOEPASSELIJKHEID RECHT EN GESCHILLEN

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn worden beheerst door het Nederlandse recht.
Alle geschillen , welke tussen de leverancier en de klant zouden kunnen ontstaan , zullen (onverlet andersluidende regels van dwingend recht) worden berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de leverancier, terwijl de leverancier daarnaast gerechtigd is om de klant te dagvaarden voor de bevoegde rechter van diens woonplaats.

De klant kan er voor kiezen met uitsluiting van de rechter een geschil tussen de leverancier en de klant omtrent de prestatie van de leverancier ter beoordeling voor te leggen aan een door beide partijen erkende geschillencommissie middels een procedure die genoemde geschillencommissie hanteert. Een geschil wordt pas geacht te bestaan indien de leverancier in de gelegenheid is gesteld om de klacht weg te nemen, maar dit niet heeft gedaan. De uitspraak van een dergelijke geschillencommissie is voor zowel de klant als de leverancier in dat geval bindend.

TOP